Witaj na forum Fabia Club Polska

Regulamin FCP

Topic created · 1 Posts · 14263 Views
  1. Postanowienia ogólne

  §1
  Organizacja nosi nazwę: „FABIA CLUB POLSKA", zwaną dalej FCP lub zamiennie Klub.
  §2
  Klub stosuje logo i charakterystyczne oznaczenia klubowe według ustalonych i zatwierdzonych wzorów.
  §3
  Klub finansuje się samodzielnie ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskiwanych w toku swojej działalności.
  §4
  Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, ani inne materiały publikowane na forum przez jego użytkowników. Wszystkie materiały i informacje użytkownicy zamieszczają wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  1. Cel i środki działania

  §1
  Klub jest powołany do stworzenia swoim członkom możliwości realizacji swoich zainteresowań.
  §2
  Szerzenia wiedzy i zamiłowania do samochodów marki Škoda model Fabia.
  §3
  Prowadzenie szeroko rozumianej działalności miłośników motoryzacji w wielu formach.

  §4
  Stwarzania warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy motoryzacyjnej na temat auta Škoda Fabia.
  §5
  Organizowanie zlotów i spotkań oraz kursów bezpiecznej jazdy.
  §6
  Uczestniczenie w imprezach motoryzacyjnych w kraju i za granicą.
  §7
  Współpraca z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, administracją rządową i samorządową, firmami handlowymi oraz innymi osobami działającymi w zakresie objętym celami Klubu.

  1. Członkowie, ich prawa i obowiązki

  §1
  Pkt. 1
  Aby stać się członkiem klubu należy spełniać następujące wymagania:
  a) mieć ukończone 18 lat,
  b) posiadać lub być użytkownikiem samochodu Škoda Fabia

  c) wykazywać zainteresowanie realizacją celów Klubu,
  d) zarejestrować się w serwisie i rzetelnie wypełnić swój profil (obowiązkowy publiczny adres e-mail),
  e) uzyskać status pełnoprawnego klubowicza należy wpłacić składkę na konto klubu (zgodnie z warunkami i w wysokości określonej w Zarządzeniach na stronie internetowej)

  Pkt. 2
  Członkowie FCP mają następujące statusy:
  a) Klubowicz, jest to osoba po rejestracji drogą internetową, opłacająca składki.
  b) Miłośnik FCP, jest to sympatyk Klubu lub auta Skoda Fabia.
  c) Sponsor, są to członkowie wspierający finansowo bądź materialnie FCP. Mogą być to osoby fizyczne lub prawne wspierające działalność Klubu na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy.
  §2
  Członkostwo ustaje w przypadku:
  a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie e-mail lub na forum klubowym,
  b) automatycznie z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok,

  §3
  Członkowie o statusie Klubowicza mają prawo:

  a) reprezentować Klub na imprezach i zawodach,
  b) zgłaszać postulaty i opinie,
  c) stosować wszelkiego rodzaju emblematy i oznaczenia, z zastosowaniem Ust. 1 §2 - Regulamin FCP.
  §4
  Członkowie Klubu mają obowiązek:

  Pkt. 1
  Przestrzegać regulaminu Klubu oraz przepisów i uchwał regulujących jego działalność, a także zasad etyki i przyjętych zwyczajów.

  Pkt. 2
  Uczestniczyć w działalności Klubu i realizacji jego celów, dążyć do rozwijania i popularyzacji auta Škoda Fabia.

  Pkt. 3
  Systematycznie opłacać składki członkowskie (wg odpowiednich zarządzeń publikowanych na stronie internetowej FCP)

  1. Pozostałe zarządzenia i sprawy organizacyjne

  §1
  Wysokość wpisowego na kwotę 20,00 PLN.
  Pkt. 1
  Wpisowe wpłaca się przy rejestracji w Fabia Club Polska.
  Pkt. 2
  Przez wpłacenie rozumie się wpływ kwoty wpisowego na konto FCP, nadzorowane przez Skarbnika klubowego.

Log in to reply